Raporlar

GİRİŞ

Bu rapor; Üniversitemiz Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında Felsefe Bölümü öz değerlendirme raporudur. Raporun ilk bölümünde bölüm hakkında genel bilgiler verilmiş olup raporun diğer bölümlerinde sırasıyla; öğrencilerin kayıt kabul, öğrenci değişimi, yatay-dikey geçişler ve başarı değerlendirmeleri, bölüm çıktıları, eğitim planı, öğretim kadrosu, alt yapı, bütçe ve sonuç kısmına yer verilmiştir.

  1. PROGRAMA AİT BİLGİLER

Felsefe Bölümü, Sabire Yazıcı Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren faaliyete başlamış ve ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık, Bilim Tarihi ve Felsefesi ve Türk İslam Düşüncesi Tarihi olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. İlk mezunlarını 2017 yılında vermiştir. Kadrosunda üç doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 1. ÖĞRENCİLER
  1. Felsefe Bölümünün amacı; ülkemize ve dünyamıza, başta felsefe, bilim ve sanat olmak üzere türlü entelektüel etkinliklere farklı açılardan ve eleştirel olarak bakabilen, felsefe ve bilim tarihinin önemini bilen, argüman çözümleme ve oluşturma yetenekleri gelişmiş, öz güveni, yaratıcılığı, karar verme ve uygulama kapasitesi yüksek felsefeciler kazandırmaktır.
  2. Bölümde, Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan politikalar Aksaray Üniversitesi tarafından ayrıntılı olarak tanımlanmış yönetmelik ve yönergeler altında uygulanmaktadır. Bu yönergeler ve yönetmelikler https://ogris.aksaray.edu.tr/Mevzuat adresinde yer almaktadır.
  3. Program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak ortaklıklar ile öğrenci hareketliliği Aksaray Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi işbirliğiyle yürütülmektedir.
  4. Programımıza yeni katılan öğrencilerimizin üniversiteye ve programlara daha hızlı ve kolay uyum sağlaması için öğrencilere Oryantasyon Eğitimi verilmesi, öğrencilerle eğitim amaçları, ders çıktıları, öğrencilerin hak ve sorumlulukları, uzaktan eğitim süreçleri, AKTS (Bologna Bilgi Paketi), öğrenci değişim programları, kalite güvencesi, program akreditasyonu, farkındalık ve beklenti düzeylerinin arttırılması, kariyer planlama ve yönetimi, başarı düzeyinin yönetimi, öğrencinin eğitim öğretim hayatıyla ilgili olası mağduriyetlerin önlenmesi (ekle-sil, ders dışı etkinlik, toplam zorunlu ve seçmeli ders ile proje, staj, seminer) gibi konularda, yüz yüze veya dijital ortamda Danışman Toplantıları her eğitim-öğretim yılının başlangıcında gerçekleştirilmektedir. Uzaktan öğretim kapsamında yapılan danışmanlıklar için öğrenci, danışmanı ile mail üzerinden sürekli iletişim kurabilmektedir. Bu sürecin takibi Aksaray Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.
  5. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarılarının ölçülmesi şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle “Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği – 10.01.2023” doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
  6. Programda mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilerin “Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 10.01.2023” içerisinde ilgili maddelerde yer alan usul ve esaslara göre mezuniyetleri gerçekleştirilir. Bir öğrencinin öğrenimini başarı ile bitirerek Felsefe Programından lisans derecesi elde edebilmesi için Programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (240 AKTS karşılığı) tümünden başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması zorunludur.

 

 1. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
  1. Programın eğitim amaçları Aksaray Üniversitesi Bologna Bilgi Paketi içerisinde güncel olarak yer almaktadır.
  2. Felsefe, gerçeklik, gerçekliğin türlü unsurları ve bunların bilinebilirliği, varlığın ve var olmanın koşulları, iyi yaşamın ne olduğu ya da nasıl olması gerektiği, erdem ve değerlerin insan toplumları açısından önemi, kişi ya da kurumların eylemlerinin doğruluğu ya da yanlışlığı gibi pek çok konuyu akla dayanarak sorgulayıp derinlemesine ve sistemli olarak araştıran çok yönlü bir disiplindir. Felsefeciler insanların yaptığı her türlü etkinlik üzerine sorular sorar ve bu sorulara önerdikleri cevaplarla bu etkinliklerde yer alanların da bakış açılarının gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunur. Bölümümüzün amacı ülkemize ve dünyamıza, başta felsefe, bilim ve sanat olmak üzere türlü entelektüel etkinliklere farklı açılardan ve eleştirel olarak bakabilen, felsefe ve bilim tarihinin önemini bilen, argüman çözümleme ve oluşturma yetenekleri gelişmiş, öz güveni, yaratıcılığı ile karar verme ve uygulama kapasitesi yüksek felsefeciler kazandırmaktır.
  3. Programın amaçları fakültenin ve bölümün öz görevleriyle uyum göstermektedir.
  4. Programın çeşitli iç ve dış paydaşları eğitim-öğretim sezonundaki etkinliklere ve ders müfredatlarına uygunluklarına göre sürece dahil edilmektedir.
  5. Programın eğitim amaçları Aksaray Üniversitesi Bologna Bilgi Paketi içerisinde güncel durumlarıyla tanımlanmış ve çevrimiçi olarak kolay erişilir şekilde yayımlanmıştır.
  6. Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda programın amaçları güncel koşullara ve getirilere uygun aralıklarla güncellenmektedir.
 2. PROGRAM ÇIKTILARI
  1. Programın çıktıları Aksaray Üniversitesi Bologna Bilgi Paketi içerisinde tanımlanmış ve çevrimiçi kanallarla kolay erişilebilirlik sağlayacak şekilde aşağıdaki gibi yayımlanmıştır. Buna göre:

1. Felsefe disiplinine özgü muhakeme süreçlerinin ürünü olan bilgi alanlarına ve bu alanlardaki kavramlara hâkim olmak.

2. Felsefe tarihi çerçevesinde felsefe disiplininin ayırt edici temel yöntemleri, kavrayışları ve teorileri aracılığıyla felsefi problemleri kavrama, anlama ve onları pratik olarak değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanmak.

3. Sosyal, siyasi ve kültürel sorunları analitik olarak değerlendirebilen ve bu sorunlara felsefi bir bakış açısıyla çözümler önerebilen bir birey olmak.

4. Felsefi problemlerin derinlemesine anlaşılması ve çözümlenmesi için zorunlu olan felsefe metinlerinin analiz, değerlendirme ve yorumlama yöntemlerini geliştirmek.

5. Genel olarak bilgi ve özel olarak bilim, sanat ve din gibi konularda felsefi bir bakış açısına sahip olmak.

6. Bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, ahlak, siyaset ve din felsefesi gibi felsefenin temel alanlarındaki belli başlı problem ve kavramlar ile bu alanlarda ileri sürülen teoriler, ortaya çıkan akımlar konusunda donanım edinmek.

7. Edindiği felsefi bakış açısıyla, insan ve insan dışındaki varlıkların haklarına saygı, çoğulculuk ve hoşgörü gibi erdemlerin ehemmiyetinin farkında olan bir birey olmak.

8. Yaşamı boyunca karşılaşabileceği çeşitli ve sorunları özgürce ve objektif bir biçimde araştırabilen, eleştirebilen ve değerlendirebilen bir birey olmak.

9. Felsefi muhakemenin temel yöntemlerini kullanarak yaratıcı ve tutarlı düşünmeyi alışkanlık haline getirmek.

10. Elde ettiği felsefi becerileri pratik yaşamda etkili bir biçimde kullanan bir birey olmak.

11. Lisans eğitimi sırasında geliştirdiği felsefi erdemler yardımıyla sorumluluk alabilen ve takım çalışmalarında etkin bir biçimde rol üstlenebilen bir birey olmak.

12. Türkçeye kusursuz düzeyde hâkim olmak ve uluslararası felsefi literatürü takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dili konuşabilmek.

  1. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarılarının ölçülmesi şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle “Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 10.01.2023” uyarınca gerçekleştirilmektedir.
  2. “Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 10.01.2023" uyarınca program müfredatında bulunan teori ve uygulama derslerini başarıyla tamamlayarak öğrenciler program çıktılarını sağladıklarını kanıtlamaktadırlar.
 1. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
  1. Programın sürekli iyileştirilmesine yönelik kanıt olarak;
 • Eğitim-öğretim komisyonlarıyla toplantılar,
 • Akademik kurul toplantıları,
 • Bağlı olunan fakültenin organize ettiği tüm toplantılar gösterilebilir.

Ayrıca; Faaliyet raporları, Görev tanımları ve İş akış şemaları fakülte Web sayfasında yer almakta ve bunlar sürekli güncellenmektedir.

  1. Bölüm olarak tüm iç ve dış paydaşlardan gelebilecek iyileştirme önerileri dikkate alınmakta ve gerekli kurullarda tartışılarak uygulanabilir bulunması durumunda hayata geçirilmektedir.
 1. EĞİTİM PLANI
  1. Felsefe Bölümünün eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen dört yıllık bir eğitim planı (müfredatı) bulunmaktadır. Eğitim planı bu ölçütte verilen ortak bileşenler ve disipline özgü bileşenleri içermektedir. Bu müfredat mevcut YÖK Bologna Sürecine uygun olarak güncellenmektedir.
  2. Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılması amacına uygun olarak düzenlenmektedir. 
  3. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini sağlayacak bir eğitim yönetim sistemi “Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 10.01.2023” uyarınca düzenlenmektedir.
  4. Programın eğitim planı, YÖK Bologna Sürecine uygun olarak düzenlenmektedir. Eğitim planı yıllık 60 AKTS kredisi tutarında temel bilim eğitimi içermektedir.
  5. Bölümümüz her dönem 30 AKTS tutarında temel bilimler ve felsefe disiplinine uygun eğitim içermektedir. Sosyal Bilimler genel disiplini içerisinde yer alan temel bilimler ve bu disipline yakın ve tamamlayıcı nitelikte dersler yeterli AKTS kadar bulunmaktadır.
  6. Bölümümüzün müfredatı, felsefe programını bütünleyen psikoloji ve sosyoloji alanlarından 16 AKTS tutarında dersler içermektedir.
  7. Öğrencilerin, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili standartları ve gerçekçi kısıtlar ile koşulları içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimi dersin eğiticisi tarafından derse ve fiziki etmenlere uygun olarak hazır hâle getirilir.

 

 

 1. ÖĞRETİM KADROSU
  1. Programın öğretim kadrosu “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Çerçevesinde Hazırlanarak Üniversitemiz Senatosunun 26/12/2019 Tarih 22 Sayılı Toplantısının  2019/22-12 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen Aksaray Üniversitesi Norm Kadroları” kararına göre düzenlenmektedir.
  2. Programın öğretim kadrosu “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Çerçevesinde Hazırlanarak Üniversitemiz Senatosunun 26/12/2019 Tarih 22 Sayılı Toplantısının  2019/22-12 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen Aksaray Üniversitesi Norm Kadroları” kararına göre düzenlenmektedir.
  3. Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları sağlamaya ve geliştirmeye yönelik olmasıyla birlikte “Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine” göre belirlenerek uygulanmaktadır.
 2. ALTYAPI
  1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olacak şekilde düzenlenmektedir.
  2. İlgili birimler tarafından öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandıran uygun altyapı sağlanarak “Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Dersi Yönergesine” göre gerçekleştirilmektedir.
  3. Bilgisayar altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek doğrultuda ve öğrenci ile öğretim elemanlarının bilimsel ve eğitsel çalışmaları için kullanılmaktadır.
  4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları “Aksaray Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı” tarafından sağlanmaktadır. Kütüphane olanakları programın eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeyde olmak üzere geliştirilmeye devam etmektedir.
  5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri programın bağlı olduğu birim tarafından alınmış, engelliler için altyapı düzenlemesi yine aynı birim tarafından gerçekleştirilmektedir.
 3. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR
  1. Programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlamak için program tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve programlar üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, maddi kaynaklar ve dağıtımında izlenen stratejiler ile gerçekleştirilmektedir.
  2. Kaynaklar üniversite yönetimince geliştirilmektedir.
  3. Kaynaklar üniversite yönetimince geliştirilmektedir.
  4. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler üniversitenin idari ve teknik kadrolarıyla desteklenmektedir.
 4. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ
  1. Bölümümüzün kendi içindeki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.
 5. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER
  1. Programa özgü ölçütler sağlanmaktadır.

SONUÇ

100.1. Programın amacı ve çıktıları Bologna Sürecine göre düzenlenirken, programın eğitim-öğretim süreci üniversitenin akademik takvimine göre gerçekleştirilmektedir. Program akademik kadrosuyla öğrencilerin başarı düzeylerini arttırmayı ve programın gelişiminin sürdürülebilirliğini hedefleyerek eğitim-öğretim sürecini güncel kaynaklarıyla destekleyerek sürdürmektedir. Bu anlayışla Felsefe Bölümü, akademik gereklilik ve yeterliliklerde daima daha iyiye ulaşmaya yönelik bir eylemlilik anlayışıyla, öğrencilerimizin akademik felsefi donanımlarını çağın zorunlu kıldığı disiplinler arası bir yaklaşımla zenginleştirme hedefini bütünleştirmektedir.