Tanıtım

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün açılması, gerekli hukuki ve akademik süreçlerin tamamlanmasının ardından Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 05.12.2012 tarihli toplantısında aldığı kararla uygun görüldü. Bölümün üç ana bilim dalı üzerinde oturan iç yapılanmasına ilişkin gerekler yerine getirilerek 2013-2014 Öğretim Yılında öğretime geçilmesi için hazırlıklara başlandı. Bölümümüzün öğretime geçme yeterliliği, bölümün açılmasının uygun görülmesinden kısa bir süre sonra, 18.04.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında onaylandı ve 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde Aksaray Üniversitesi mezun edeceği ilk felsefe öğrencilerini kabul etti.

 

Felsefe Bölümü’nün kuruluşundan sadece dört buçuk ay sonra öğretim verme yeterliliğine sahip olduğunun tescil edilmiş ve hemen ardından akademik öğretim faaliyetine fiilen geçmiş olması bölümümüzün bütün akademik ve idari ekibi açısından elbette mutluluk vericidir. Beş yıllık stratejik planımız da mensup olduğumuz kuruma katkımızı, dolayısıyla kendi fonksiyonlarımızı yerine getirmekten duyacağımız mutluluğu çoğaltma arzusuyla şekillendirildi. Bölümümüz için bu, öncelikle Lisans Programımızın zengin ve kaliteli bir içerikle sunulması, dolayısıyla bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin iyi yetiştirilmesi ve diğer üniversitelerden mezun olan meslektaşlarıyla rekabet edebilmesi anlamına gelmektedir. Lisans Programımızdan ve hem üniversitemiz hem de diğer üniversitelerin çeşitli bölümlerinin Lisans Programlarından mezun olup akademik gelişimlerini felsefe alanında sürdürmek isteyenlere seçenek ve olanak sağlamak ve bölümümüzdeki akademik etkinlikleri genişletmek ve derinleştirmek amacıyla stratejik planımızda Lisansüstü Programları açma konusunda gereken şartları oluşturmayı da önemli bir hedef olarak koymuş bulunuyoruz. Planımız bu çerçevede akademik gereklilik ve yeterliliklerde daima daha iyiye ulaşmaya yönelik bir eylemlilik anlayışıyla, öğrencilerimizin akademik felsefi donanımlarını çağın zorunlu kıldığı disiplinler arası bir yaklaşımla zenginleştirme hedefini bütünleştirmektedir.

Felsefe gerçeklik, gerçekliğin türlü unsurları ve bunların bilinebilirliği, varlığın ve var olmanın koşulları, iyi yaşamın ne olduğu ya da nasıl olması gerektiği, erdem ve değerlerin insan toplumları açısından önemi, kişi ya da kurumların eylemlerinin doğruluğu ya da yanlışlığı gibi pek çok konuyu akla dayanarak sorgulayıp derinlemesine ve sistemli olarak araştıran çok yönlü bir disiplindir. Felsefeciler insanın yaptığı her türlü entelektüel etkinlik üzerine sorular sorar ve bu sorulara önerdikleri cevaplarla bu etkinliklerde yer alanların da bakış açılarının gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunur. Bölümümüzün amacı ülkemize ve dünyamıza, başta felsefe, bilim ve sanat olmak üzere türlü entelektüel etkinliklere farklı açılardan ve eleştirel olarak bakabilen, felsefe ve bilim tarihinin önemini bilen, argüman çözümleme ve oluşturma yetenekleri gelişmiş, öz güveni, yaratıcılığı, karar verme ve uygulama kapasitesi yüksek felsefeciler kazandırmaktır.

Bölümümüzde yer alan öğretim üyelerimiz felsefenin farklı alanlarına ilgi duymaktadır. Ancak öğrencilerimizin sistematik ve derinlemesine düşünme ve sorgulama, metin okuma ve analiz etme, düşüncelerini açık ve etkin bir biçimde dile getirme ve yazıya dökme yeteneklerini geliştirmek bölümümüzün değişmez hedefi olacak, Plutarch’ın “akıl doldurulacak bir kap değil, tutuşturulacak bir ateştir” ilkesi eğitim ve öğretim anlayışımıza ışık tutacaktır. Bu hedef ve anlayışla düzenlenen programımızda felsefe tarihi, mantık, epistemoloji, ontoloji, bilim felsefesi, İslâm felsefesi, ahlak felsefesi ve siyaset felsefesi gibi temel ve zorunlu derslerin yanında pek çok seçmeli ders de yer almaktadır.

 

Felsefe öğrenimi özellikle felsefe metinleriyle yeni tanışacaklar açısından zorlayıcı olabilir. Üstelik bu zorlu öğrenimin sonunda kazanılanları tatminkâr bir ekonomik yarara dönüştürme olasılığı da oldukça düşüktür. Felsefe mezunlarının iş bulma olanaklarının sadece ülkemizde değil dünyada da sınırlı olduğu bilinmelidir. Buna karşın, kamu kuruluşlarında ya da özel sektörde eğitim, kültür, iletişim, yayıncılık, reklamcılık, turizm gibi alanlarda başarıyla çalışan çok sayıda felsefe mezunu bulunmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın istediği koşulları yerine getirmek kaydıyla okullarda veya özel eğitim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak görev almak mümkündür. Lisans programının ardından yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak akademisyen olmak da felsefe öğrencileri açısından iyi bir hedef olarak düşünülebilir.

Bölümümüz halihazırda 1 Doçent Doktor, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi ile eğitim öğretime devam etmektedir.